Regulamin

REGULAMIN SALI ZABAW BAJKOLANDIA
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 12.
2. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
3. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 60 dzieci (ul. Hawajska 11) i 80 dzieci (ul. Wrocławska 6a).
4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
5. Dzieci poniżej 12-u lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, nie jest możliwe pozostawienie dziecka bez opieki.
6. Plac zabaw jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
7. Potwierdzeniem prawa do przebywania na sali zabaw przez dziecko jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych oraz gości urodzinowych).
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.
9. Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.
10. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw.
11. Przed zakupem biletu wejścia na Salę Zabaw Bajkolandia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Placu Zabaw, który dostępny jest na tablicy informacyjnej w placówce lub u obsługi.
12. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:
? NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
? NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
? NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH)
? ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY – GROŹBA ZADŁAWIENIA
? ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ – NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
? ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWÄ? W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.

14. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw należy natychmiast zgłosić do obsługi recepcji.
15. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac Zabaw należytej staranności.
16. Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw po za szatnią firma nie ponosi odpowiedzialności w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac Zabaw należytej staranności.

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI W SALI ZABAW BAJKOLANDIA
1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Sali Zabaw Bajkolandia w Warszawie, przy ulicy Hawajskiej 11 lub Wrocławskiej 6A.
2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
3. Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku gotówką lub na konto firmy.
4. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub zmiany terminu przyjęcia urodzinowego przez Zamawiającego.
5. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi w podwójnej wysokości jeżeli przyjęcie urodzinowe nie odbędzie się z winy Sali Zabaw Bajkolandia.
6. Minimalna wysokość zadatku wynosi 200 PLN. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
7. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na Przyjęcie Urodzinowe jest wplata zadatku w wysokości 200 PLN w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
8. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna Salka Urodzinowa. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
9. W trakcie Przyjęcia Urodzinowego sala zabaw pozostaje dostępna dla Klientów indywidualnych.
10. Wejście dzieci/ gości Przyjęcia Urodzinowego na Salę Zabaw jest na czas nieograniczony.
11. Pakiet urodzinowy przewidziany jest na przyjęcie z jednym Jubilatem, w ramach tego pakietu Zamawiającemu przysługuje jedno zaproszenie, ważne jeden miesiąc od dnia Przyjęcia Urodzinowego na nieograniczony czas zabawy w Sali Zabaw BAJKOLANDIA.
12. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.
13. W przypadku organizacji przyjęcia ?Pakiet 8 dzieci”, minimalna liczba gości to 8 osób. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej opłaty za 8 dzieci. Powyżej 8 osób opłata za wejściówki pobierana jest tylko za rzeczywistą ilość przybyłych gości urodzinowych.
14. Liczbę oraz imiona gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia ilości gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w Ankiecie Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
15. Od rodziców/opiekunów jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
16. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed Przyjęciem Urodzinowym.
17. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.
18. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas Przyjęcia Urodzinowego. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu Przyjęcia Urodzinowego gotówką lub kartą płatniczą na recepcji Sali Zabaw Bajkolandia.
19. Za gości uważane są dzieci od 1 do 12 roku życia.
20. Zamawiający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe.
21. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas wynajmu Salki Urodzinowej ponoszą rodzice/opiekunowie.
22. Sala Zabaw Bajkolandia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali poza szatnią w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Salę Zabaw należytej staranności.
23. Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i/lub ich opiekunów własnego jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo.
24. Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa lub w barze kawiarni (kawa, herbata, ciasto itp.) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni.
25. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Salce Urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z Salki Urodzinowej w trakcie jak i po Przyjęciu Urodzinowym.
26. W przypadku gdy tort dostarcza Zamawiający, przed rozpoczęciem przyjęcia wymagane jest okazanie personelowi Sali Zabaw Bajkolandii paragonu poświadczającego miejsce zakupu lub wypełnienie druku oświadczenia o samodzielnym wypieku.
27. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.bajkolandiasalazabaw.pl i w placówkach stanowią integralną część regulaminu.
28. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin, który jest integralną częścią ankiety urodzinowej.
29. Uczestników Przyjęcia Urodzinowego obowiązuje główny regulamin Sali Zabaw Bajkolandia.